Asia, Australia and Oceania · 21 Days · 18 Moments · November 2017

Otto 's Tour durch die Gegend


22 November 2017

21 November 2017

20 November 2017

Befohr es an Flughafen gange isch honi i no miene Freind bsucht und mie vu allena verabschiedet. Vieliecht siehd ba sich ja wiedr amol in diesam Leabe. Bis denn amol Pfüadenah

19 November 2017

Es war huit a schienar Sunndag mit am gschiede Middagease ünd am güade Obedease. U Zwischba der Nahrungsaufnahme ischa a bizzle ümanond drombed. Iber Brucka ünd stroassa ischa öu im Botanische Gardde queah. Alles in allen a schienar Sunndag . Morn gohd es wiedr huim.

17 November 2017

Gitt numma vill zum vrzelle, ho no a kluine Wucheendschlenzar nooch Brissi dong umma bizzle vrruckte Litt zum seache, ünd vu diesna hon i bigott gnuah gseache. Iber Hulligänz ( gittes it bloos zoberschdorf ) Brasilianarinna Asiatte ünd was weiß i fier an Zuig. Abr kehrig hon is bis ietz kett. Luegebe amol was dr Sunndag no so bringt. In diesem Sinne winsch i allena a güads Nächtle

16 November 2017

Bäck tu Singapur todeh tu enjeu mei last deh in zivilisehschon

15 November 2017

Tudäh wos a rielexing deh, tschust silli umma wiel leiing änd nochad a littel bitt in de Mohl umanond wiele. Ei häd summ gudd lucking fuud, butt däd lucks bedda dän itt mie guddong hott. All cumming aut won auer leter. Nau ei äm duing well again. Gudd neit änd salem ma lekum

14 November 2017

Tudäh wos a neis deh. Ei med a trip tu femes keit bietsch vor a schort swimm in dä Meer. Itt was itt so matsch full ät dä bietsch, so däd wos gudd vor mie, so ei häf plehs in dä Wodda. Dä Wodda wos urinworm, grad reid vor mie, biecose ei leik it itt under driesg grad. Leter in dä afternun wie wisitt dä wörld lartschesd flauergarden, Miracle Garden. Mei tu sisters wer nott so amüst abaut dä smell of the flauers, butt ei entscheu it. Butt dä heihleit of de deh wos dä Taxidriver onn de weh bäck tu die Hotel. Hie dreifs leik a fleiddrifer after a bänkuberfall. Ju mien dät Sebastian vettel is dreifing dä kar, butt itt wos Ahmed fromm Pakistan. We häd greet funn änd bold in Jeans gseicht

13 November 2017

Tudäh ei meg a seilens deh in dä nierbei Dubai Mohl, lucking änd lucking, ju mien ju ahr in Rascha, tausends off däm wocked umma wiel. After highnoone bei a japanies dumpling lokel ei kontinju mei schopping bei lucking trip. In dä ivening ei wisitt dä wörld fehmes wotervontäns. Diss wos fantastik. Bei dä weh, diss wos a wery dumpling hott deh, butt wenn de sunn versinks, ju nied an Kittel, so kolt is diss

12 November 2017

Tudäh wie iss sunndeh, so wie entscheu de hohl deh ät die Hoteliria änd relecks ät dä puhl änd dä werry neiss beklapp wiss fuud iting änd kocktehl drinking untill ei ähn fulltrunken. Ei bi hier wiss tu off mei best frends, my littel sissders Kimi änd Babsi. Wie trei tu häfing a funni teim tugeder 😁

11 November 2017

Next stop iss de next mega sitty Dubai . Wie steh in bissiness be nierbei de buritsch kalifa tauer änd won off de lartschesd schoppingmohls in diss krehsi wörld

9 November 2017

Hello Folks, diss is mei last fuud in gutt olt Oberstdorf. Tumorro flei ei in ei tu Singapur for a seitsieing Trip. Ei hob dä wesser is bedda dän hier. Its pickkold änd snoing in dä mauntains

4 November 2017

Mei laasd deh in Singapur, ohl in ohl diss a mega sehf änd klien sitty, ei will trei tu kumm bäck äs suhn äs possibel

3 November 2017

Next deh we wisitt botanik garden änd speschelli de Orchidee garden. Wery pritti änd kweiett plehs in diss mega sitty. Feineli we wock tu dä wörld fehmes Raffels Hotel for a singapur sling änd summ delisches kallamarie
Next deh ei explor Littel India, tschinatown agen änd begardens. Itt wos wery bressteking wott ei sie der. Tschungel änd rehnforrest under a tscheigendig ruf. De koal itt lost wörld änd flauer Garden, butt der we sie moor pampkins änd kacktus dän flauers

2 November 2017

Ät neit ei tur sruh dä begarden änd de besänds Hotelbar on de rufdeck änd sum parts of tschinatown. Diss iss nott tschiep butt olso nott tu expensif
Tudäh ei explor Sentosa Eiländ. Via kebelkar ei rietsch de Eiländ. Diss is a funneiländ wer ju kenn häf a lott of funn. Ju kän swimm der or ju kän du dä fleiing fox or ju kän wisitt a mieusieum leik dä Trick mieusieum or madam Tusoos wax mieusieum or or or. Ei häd a lott of funn der

1 November 2017

Afda a long fleit fromm zurich ova Doha tu Singapur ei areifd very sliepi. Butt ei musst woak a littel bitt afda diss long fleit so ei explor dauntaun a littel bitt. Diss ar mei ferst impresschins. Everising is moor dän wau, butt de wedda is not mei frend, it iss veri wett änd hott, ju fiel leik a japanies dumpling. Ät hoom ei wutt seh : ES ISCHT DÄMPFIG ZUM VERRECKEN 😅